Domov

Podmienky používania

Prevádzkovateľom stránky je:

Ing. Martin Sinčák, Duklianskych hrdinov 1112, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 41 389 093

 

Zodpovednosť prevádzkovateľa internetovej stránky

Prevádzkovateľ stránok nevylučuje chyby v obsahu a význame článkov. Informácie uvádzané na stránke nemajú povahu finančného sprostredkovania ani finančného poradenstva definovaného v zákone 186/2009 Z.z. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú z použitia informácií uverejnených na stránke pre účely uzatvorenia poistnej zmluvy, prípadne využitia v komerčnej sfére. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré internetová stránka odkazuje, pretože ich obsah sa môže meniť bez vedomia Prevádzkovateľa. Prepojenie užívateľa na tieto stránky prebieha na jeho nebezpečenstvo a Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah stránok, na ktoré sa užívateľ po takto uskutočnenom prepojení dostane.

Práva používateľa internetovej stránky

Informácie uvedené na internetových stránkach môže užívateľ využívať, ukladať, odovzdávať, rozmnožovať ich alebo odkazovať na ne prostredníctvom hypertextových odkazov, a to spôsobom a v rozsahu, ktorý je v súlade s právnymi predpismi a ktorý nepoškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa.

Ak užívateľ užíva internetové stránky ako zdroj informácií, je povinný to uviesť, pričom nesmie v žiadnom prípade tieto informácie meniť.

Právne ustanovenia

Internetová stránka a jej obsah je chránený autorským právom a právom autorov jednotlivých publikovaných textov.